Przyjaciele Raby

 
  • Zwi臋ksz rozmiar czcionki
  • Domy艣lny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki


Ostra krytyka plan體 kanalizowania polskich rzek

Email Drukuj PDF
Rz眃owe plany rozwoju 秗骴l眃owych dr骻 wodnych ostro krytykuj organizacje pozarz眃owe skupione w Koalicji Ratujmy Rzeki. Nie chodzi tylko o ochron przyrody, ale tak縠 o aspekt gospodarczy i spo砮czny ca砮j sprawy, w tym o ochron przed powodzi i konkurencj dla kolei.

Koalicja Ratujmy Rzeki (KRR)* w swym stanowisku og硂szonym podczas 5 Kongresu Morskiego w Szczecinie wykazuje, 縠 rz眃owy projekt rozwoju wielkogabarytowej 縠glugi rzecznej trwale obci笨y bud縠t pa駍twa wysokimi kosztami utrzymania, a tymczasem jak dot眃 nie przedstawiono 縜dnych analiz potwierdzaj眂ych jego efektywno舵. Eksperci z Koalicji bez ogr骴ek pisz, 縠 300 mld PLN zysku, o kt髍ym m體i Prezydent Duda, jest przys硂wiow kwot z kapelusza, a koszty realizacji programu kanalizowania oszacowane na 90 mld wzrosn do 200 mld, oraz kilkuset milion體 rocznie wydanych na utrzymanie ze 秗odk體 publicznych. Przywo硊j przy tym przyk砤dy takich inwestycji jak Malczyce czy inna Por阞a, kt髍ych koszt wzr髎 kilkukrotnie.
Argumentuj tak縠, 縠 tego typu plany nawet bez szczeg蟪owych analiz ekonomicznych z za硂縠nia s b酬dne, poniewa przystosowywanie rzek do transportu towarowego, kt髍e mo縩a by硂 uzna za s硊szne w燲IX i XX wieku w odniesieniu do zasobnych w wod takich rzek jak Ren, Dunaj, czy Missisipi, jest zupe硁ie nieracjonalne ekonomicznie w XXI wieku w odniesieniu do rzek Polski o ca砶owicie odmiennych warunkach.

Znaczne kontrowersje wzbudza u koalicjant體 tak縠 plan przenoszenia transportu kolejowego na barki, co odbieraj jako pr骲 stworzenia konkurencji i zagro縠nie dla rodzimej kolei. Przytaczaj dodatkowe argumenty przeciwko takiemu rozwi眤aniu wykazuj眂, 縠 transport kolejowy jest szybszy, du縪 bardziej dost阷ny z uwagi na istniej眂 rozwini阾 sie po潮cze, w minimalnym stopniu uzale縩iony od czynnik體 zewn阾rznych, podczas gdy 縠gluga wymaga znacznych ingerencji w 秗odowisko rzek, obarczona jest zagro縠niem nieci眊硂禼i z uwagi na pokryw lodow, niedobory wody i wezbrania powoduj眂e przerwy w爐ransporcie. Ryzyko to b阣zie dodatkowo zwi阫sza si wraz ze zmianami klimatu i wi阫sz cz阺totliwo禼i zjawisk ekstremalnych.
Obalaj te mit o niskiej emisyjno禼i 縠glugi, powielany w dokumentach rz眃owych, przywo硊j眂 najnowsze dane Europejskiej Agencji odowiska, wg kt髍ych w transporcie towarowym kolej emituje trzykrotnie mniej CO2 od 縠glugi, a w transporcie pasa縠rskim, r罂nica ta jest o秏iokrotna.

Wiele przytoczonych w stanowisku Koalicji danych dotyczy ekonomii, jednak najpowa縩iejsze zagro縠nie dla ludzi, zwi眤ane z rozwojem dr骻 wodnych widz oni we wzro禼ie zagro縠nia powodziowego. Bowiem odci阠ie koryt od teren體 zalewowych, skr骳enie d硊go禼i rzek poprzez prostowanie 硊k體 oraz utrzymywanie wymaganego przez 縠glug wysokiego poziomu w骴 w korytach szlak體 縠glownych to bezpo秗ednie przyczyny zwi阫szenia cz阺totliwo禼i i zasi阦u niszcz眂ych powodzi. Dowody potwierdzaj眂e t tez odnajduj w licznych publikacjach dotycz眂ych np. Renu, gdzie na skutek wyprostowania koryta i爑traty 85% teren體 zalewowych, powodzie o prawdopodobie駍twie wyst眕ienia 1% (?raz na sto lat?) w爋statnim stuleciu wyst眕i硑 pi阠iokrotnie.

Na tym jednak nie koniec kontrowersji i zagro縠, zw砤szcza gdy KRR omawia problemy na linii hydrotechnika a ochrona 秗odowiska: techniczne przekszta砪anie rzek w drogi wodne wed硊g ?Za硂縠 do plan體 rozwoju 秗骴l眃owych dr骻 wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektyw do roku 2030 r.? wi笨e si z negatywnym wp硑wem na wszystkie korytowe i dolinowe typy siedlisk przyrodniczych chronione prawem polskim i UE, dewastacj ponad 1000 km dolin rzecznych, stanowi realne zagro縠nie dla 2 park體 narodowych, 14 park體 krajobrazowych, kilkudziesi阠iu Specjalnych Obszar體 Ochrony Siedliski i Obszar體 Specjalnej Ochrony Ptak體 Natura 2000 i kilkudziesi阠iu rezerwat體 przyrody. Ponadto zwi阫szone 砤dunki zanieczyszcze wnoszone przez skaskadyzowane i uregulowane koryta do morza pog酬bi zasi阦 martwych stref beztlenowych i zakwit體 sinicowych, wywo硊j眂 zagro縠nie i dla 秗odowiska i dla atrakcyjno禼i obszar體 nadmorskich. Tego typu strat w ekosystemach wodnych nie da si zminimalizowa ani zrekompensowa uwa縜j naukowcy skupieni w Koalicji, i zagrozi to realizacji cel體 秗odowiskowych okre秎onych w Ramowej Dyrektywie Wodnej UE. Jednocze秐ie naturalne zespo硑 siedlisk rzecznych i燿olinowych 秝iadcz us硊gi ekosystemowe o znacznej warto禼i, kt髍ych nieuchronna w razie kanalizacji rzek utrata jest ca砶owicie pomijana w rz眃owych analizach.

Ko馽z眂 sw骿 dokument Koalicja przedstawia list postulat體 i apeluje, aby odst眕i od wielkoskalowych projekt體 regulacji rzek, nosz眂ych znamiona ?gigantomanii? rodem z minionej epoki gospodarki centralnie sterowanej, podporz眃kowanych jednej bran縴 - 縠gludze towarowej. Proponuje, by zamiast niszczy polskie rzeki, wdro縴 zintegrowane podej禼ie do gospodarowania wodami, koncentruj眂 wysi砶i na poprawie bezpiecze駍twa powodziowego i jako禼i w骴 poprzez przyjazne 秗odowisku metody ochrony, czyli dzia砤nia harmonijnie 潮cz眂ych interes cz硂wieka z zachowaniem i popraw stanu 秗odowiska, stanowi眂ego nasze narodowe dobro.

Kontakt z przedstawicielami Koalicji Ratujmy Rzeki :
Jacek Engel, Fundacja Greenmind, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. , 691384242
dr Przemys砤w Nawrocki, WWF Polska, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. , 608384242
dr hab. Wiktor Kotowski, Centrum Ochrony Mokrade, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. , 517751379
dr in. Marta Wi秐iewska, Fundacja Greenmind, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. , 602888143
Ewa Le, Koordynator Koalicji, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. , 503414715


Za潮cznik:
Stanowisko Koalicji Ratujmy Rzeki w sprawie kanalizacji rzek na potrzeby rozwoju 縠glugi towarowej
https://drive.google.com/file/d/0Bx45UCmAvMU2cEtsenNFeUJtQm8/view

Do pobrania: Deklaracja Koalicji Ratujmy Rzeki
https://drive.google.com/file/d/0B8mK-FaUJrBLWlpmZk5HRTJhaWc/view


*Koalicja Ratujmy Rzeki dzia砤 na rzecz systemowej ochrony walor體 przyrodniczych i naturalnej retencji, szerokiej skali renaturyzacji ciek體, ochrony i przywracania ci眊硂禼i ekologicznej, dostosowania plan體 rozwoju 縠glugi do rzek oraz plan體 rozwoju sektor體 gospodarki do rzek. W sk砤d Koalicji wchodz organizacje pozarz眃owe, osoby indywidualne i przedstawiciele nauki (wykaz - patrz Deklaracja Koalicji).
 
Reklama

Na skr贸ty

Nowy?

Jeste nowy na naszej stronie? Szukasz pomocy lub wi阠ej informacji? Odwied nasze Forum

"Jaka woda?"
Zobacz informacje o stanie wody na Rabie (dane aktualizowane przez w阣kuj眂ych)

Warto wiedzie膰

lowisko
Zasady, op砤ty

lowisko
STOP! Przegradzaniu rzek

pil
Czasopismo Pstr眊 i Lipie

sztuka
Polecamy magazyn "Sztuka 硂wienia"
ffc
Fly Fishing Challenge

Sponsorzy 2014

lowisko
D阞owscy - Wieliczka
drewno kominkowe

Najnowsze zdj阠ie

Losowy obrazek