Przyjaciele Raby

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki


Program Dolna Raba

Email Drukuj PDF
                              PROGRAM DOLNA RABA
                       

                        I. OCHRONA KORYTA RZEKI RABY

Jest to zamierzenie obejmujce ochron populacji ryb ososiowatych i towarzyszcych na terenie caego obwodu nr 4 rzeki Raby. Zidentyfikowane potrzeby obwodu to:

1.1.    poprawa geomorfologicznych wasnoci koryta Raby i jej dopywów w obwodzie poprzez:
•    ochron naturalnego przebiegu koryta rzeki Raby i potoku Krzyworzeka w sekwencjach bystrze – ploso (riffie & pool pattern),
•    uzupenianie wiru w skalnych i wybetonowanych odcinkach potoku Krzyworzeka, dopywu Raby
•    dostarczanie i wbudowanie rumoszu skalnego w bystrza koryta Raby o przegbionej koronie,
1.2.     utrzymanie dostpu tarlaków do terenów tarliskowych poprzez:
•    przebudowa basenu wypadowego zapory i samej zapory w Winiowej
•    przebudowa stopni na potoku Krzyworzeka,
•    czciowe odtworzenie aluwialnego charakteru dna betonowego obu potoku Krzyworzeka w Winiowej
1.3.    ochrona fizyczna obwodu poprzez:
•    zorganizowanie i dziaanie grupy spoecznej stray rybackiej,
•    wynajcie pracowników dla celów ochrony przed kusownictwem,
1.4.    zabiegi organizacyjno – edukacyjne w postaci:
•    zorganizowanie owiska „no-kill” na odcinku Raby,
•    organizowanie szkole i pokazów wdkarstwa muchowego, ze szczególnym naciskiem na edukacj ekologiczn uczestników oraz etyczny i ekologiczny sposób obcowania z przyrod,
1.5.    zabiegi hodowlane w postaci:
•    ulepszanie warunków naturalnego tara pstrgów, lipieni i ososi w korycie Raby i jej dopywów,
•    czynnej ochrony populacji pstrga potokowego, lipienia i ososia,
•    ochrony wosieniczników i innych rolin wodnych,
1.6.     monitoring:
•    jakoci wiru,
•    parametrów geomorfologicznych koryta Raby.
      
Realizacja powyszych potrzeb powinna przyczyni si do osignicia nastpujcych celów Programu Operacyjnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
     Priorytet 2. Akwakultura, ryboówstwo ródldowe:
•    Wprowadzanie technik hodowlanych przyjaznych rodowiskowo,
•    Funkcjonowanie rybactwa ekstensywnego lub tradycyjnego,
Priorytet 3. Dziaania suce wspólnemu interesowi:
•    /…/ poprawa zarzdzania i ochrony zasobów ryb oraz ochrona i poprawa walorów rodowiska i zasobów przyrodniczych, które s powizane z sektorem ryboówstwa.


WYKONANIE:
Zadanie nr 1.1.
1.    Ekspertyza i monitoring wasnoci geomorfologicznych koryta Raby i dopywu Krzyworzeka (zlecenie do Instytutu Ochrony Przyrody PAN, dr Bartomiej Wyga, geomorfolog fluwialny)
2.    Zakup, transport i uoenie ziarnistych materiaów skalnych (pospóka z Dobczyc i rumosz skalny z kamienioomu Soboów) o sumarycznym uziarnieniu wynikajcym z monitoringu wasnoci geomorfologicznych koryta Raby w iloci zgodnej z zaleceniami ekspertyzy geomorfologicznej.

Zadanie nr 1.2.
1.    Ocena zakresu i kosztu prac utrzymaniowych, remontowych i inwestycyjnych dla realizacji dostpu tarlaków do terenów tarliskowych (firma JOT Doradztwo Inwestycyjno Budowlane)
2.    Zaplanowanie etapowania prac, zarzdzanie zamierzeniem projektowo-wykonawczym.
3.    Zaprojektowanie i wykonanie prac z powyszego zakresu.

Zadanie nr 1.3
1.    Cykliczne szkolenia na Spoecznego Stranika Rybackiego organizowane przez Zarzd Gówny PZW w Krakowie.
2.    Patrole w czstotliwoci 2 razy w tygodniu grup terenowych SSR
3.    Wynajcie dwóch pracowników którzy w sezonie ( od  1 lutego do 30 sierpnia ) sprawowa bd kontrole nad owiskiem w systemie jednozmianowym.

Zadanie nr 1.4.
1.    Utworzono odcinek bez prawa zabierania ryb
2.    Zorganizowanie  Spoecznej Szkóki Wdkarstwa Muchowego przy Sekcji Przyjació Raby PZW Dobczyce.
3.    Zorganizowanie prelekcji dla klas starszych gimnazjum dot. sposobu rozrodu ryb ososiowatych, warunków potrzebnych do ich rozrodu, sposobów reagowania na skaenia wody lub kusownictwo oraz propagowania wdkarstwa sportowego bez zabierania ( zabijania ) ryb.

Zadanie nr 1.5
1.    Coroczne wykonywanie sztucznych tarlisk dla ryb ososiowatych i lipieni poprzez przygotowanie – zmikczanie - w odpowiednich miejscach dna urzdzeniami (kercher, pompa straacka ) i nadsypywanie odpowiedniej iloci kamieni i wiru, zakupionych w pobliskiej wirowni.
2.    Jak w p.1.4.
3.    Zasadzanie corocznie wosieniczników pozyskanych z Biaej Przemszy i Sztoy. Monitorowanie ich rozwoju.


Zadanie nr 1.6
1.    Wykonywanie czynnoci dla okrelenia uziarnienia wiru i jego zmian po przejciu wielkich wód w miejscach wyznaczonych ekspertyz geomorfologiczn,
Wykonanie pomiarów cech geometrycznych przekroi koryta wyznaczonych ekspertyz geomorfologiczn. II. DZIAANIA PRZYRODNICZE, RODOWISKOWE I GOSPODARCZE SUCE ZWIKSZENIU POGOWIA RYB

1. Zwikszenie moliwoci odrostowych dla narybku pstrga potokowego i lipienia.
Zapora w Dobczycach ma bardzo negatywny wpyw na naturalne taro ryb ososiowatych oraz lipieni na pierwszych dwudziestu kilometrach poniej. Przyczyniaj si do tego namuy, które kadego roku, w znacznej iloci zrzucane s z zapory w dó rzeki. Wynika to z duego zamulenia zbiornika dobczyckiego na wskutek wydobywania wiru pod tras zakopiaska, a take wskutek samych tych prac. Ikra pstrgów i lipieni naraona jest przez kilka miesicy w roku na oblepienie muem i wypukanie z miejsc tarowych, ponadto twardo dna i maa zawarto tlenu poniej zapory le rokuj naturalnemu taru. Aby to zmieni potrzebna jest ingerencja czowieka. Jednym z pomysów na czciowe zneutralizowanie zego wpywu zapory jest sadzenie bardzo potrzebnej rzece rolinnoci.
Obecno rolinnoci naczyniowej jest niezbdna w rzece, gdy stanowi miejsce rozrodu i schronienia dla organizmów wodnych takich jak kiee, chruciki, jtki i widelnice, bdcych poywieniem dla ryb. Zwaszcza narybek ososiowatych i lipienia potrzebuje w momencie wzrostu rolinnoci wodnej na pyciznach, dugie warkocze wosieniczników s dla nich w tym czasie „domem i spiarni”. W zwizku z tym planuje si na brzegach pytkich bystrzy  dokonanie  nasadze sadzonek wosieniczników.

2. Zarybienia wylgiem pstrga potoku Krzyworzeka.
        Potok Krzyworzeka jest naturalnym tarliskiem Raby. Jednake moliwoci tarliskowe tego dopywu s mniejsze ni zdolnoci troficzne potoku do wychowu narybku pstrga potokowego. Dlatego te planuje si coroczne zarybianie wylgiem w iloci 5 000 sztuk, co zapewni modym rybom moliwoci podrostu w naturalnych warunkach, przyczyniajc si do lepszego przygotowania do ycia w rzece spywajcym do Raby pstrgom.

3.Wykonanie skrzynek inkubacyjnych do inkubacji ikry pstrga potokowego umieszczonej w mieszance wirowej na lewobrzenym dopywie bez nazwy.
        Inkubatory wirowe umieszczone w górnym biegu maych strumieni to nowatorskie przedsiwzicie. Pierwsze takie rozwizania wykonali wdkarze na Górnym lsku na dopywach rzeki Biaa Przemsza i przyniosy one pozytywne rezultaty. Jest to dziaanie bardzo tanie, polega na umiejscowieniu skrzynek wypenionych wirem z ikr w górnym biegu maych cieków.

4. Odów agregatem na wiosn potoku Krzyworzeka i jego doplywów i przerzucenie pstrgów i lipieni do rzeki Raby.
        Ryby w potoku Krzyworzeka kadego lata naraone s na kusownictwo, ponadto brak jest tam odpowiednich miejsc do odbywania tara. Z tego powodu planowane s coroczne odowy agregatem pstrgów i lipieni i przerzucenie ich do pyncej równolegle rzeki.

5.Okresowe zarybianie dorosymi pstrgami potokowymi dla podniesienia atrakcyjnoci wdkarskiej odcinka.
        Planuje si "dorybienie" odcinka pstrgami potokowymi o wielkociach 30-50cm przeznaczonymi zarówno, jako wartociowe tarlaki, jak i do owienia przez wdkarzy w formule „no kill”. Pstrgi o wielkociach podanych przez wdkarzy przyczyni si do zwikszenia atrakcyjnoci turystycznej i wdkarskiej owiska.

6.Zatrudnienie i wyposaenie skutecznej stray wdkarskiej ograniczajcej kusownictwo.
        Kusownictwo takie jak poów prdem, stawianie samoówek, kusownictwo wdkarskie to gówne przyczyny spadku pogowia pstrgów i lipieni na polskich wodach. Aby ograniczy ten proceder konieczna jest profesjonalna ochrona i kontrola na owisku sprawowana przez zawodowych straników. W tym celu konieczne s rodki na zatrudnienie 2 straników w okresie IV-XI oraz wyposaenie ich w niezbdny sprzt i zakup paliwa.


7.Oznakowanie i opisanie caego odcinka
        Umieszczenie tablic informujcych o znaczeniu i roli ryb w ekosystemie rzeki, biologii cennych gatunków ichtiofauny, zasadach poowu i miejscu wykupu licencji upowaniajcych do poowu.

8.Wykonanie dwóch miejsc parkingowych z wiatami.
         W miejscowociach  Dobczyce, Winiary i Kunice planowane s miejsca postojowe dla samochodów, a take wybudowanie w tych miejscach drewnianych wiat odpoczynkowych z aw i krótkich kadek na rzece sucych opukaniu woderów po zakoczonym poowie.

9.Utrzymanie witryny internetowej opisujcej owisko.
    Konieczne jest utrzymanie i dalszy rozwój witryny owiska, opisujcej walory przyrodnicze tego odcinka Raby, zasady poowu, wymiary ochronne ryb, ceny licencji i drogi dojazdowe. Na stronie znajd si wizytówki krajobrazowe rzeki, zdjcia z trofeami wdkarskimi oraz kontakt z opiekunami owiska i przewodnikami wdkarskimi.

10.Wyszkolenie przewodników wdkarskich z okolicznych miejscowoci do obsugi wdkarzy.11.Efekt ekologiczny
Gównym celem przedstawionego wniosku jest zachowanie i ochrona fragmentu ekosystemu rzeki Raby - najbardziej "górskiej" z krakowskich rzek. Projekt zakada uzyskanie zamierzonych efektów poprzez organizacj nowoczesnego wdkarstwa i rozwoju ekoturystyki w oparciu o nowoczesne i prorodowiskowe formy gospodarowania rybostanem a gównie gatunkami kluczowymi: pstrgiem potokowym i lipieniem.
W wyniku realizacji projektu spodziewamy si osign kilka celów:
- zachowa i zabezpieczy odcinek rzeki Raby o wyjtkowych walorach przyrodniczych i krajobrazowych,
- poprawi warunki biocenotyczne poprzez  miejscowe nasadzenie duej iloci odpowiedniej rolinnoci wodnej
- wzbogaci liczebno populacji cennych przyrodniczo i wdkarsko gatunków ichtiofauny poprzez czynne zabiegi ochronne (przerzucanie dorosych ryb z dopywów, zarybianie, inkubacja ikry w dopywach),
- podniesienie wiadomoci ekologicznej poprzez edukacje ekologiczn.

 
Reklama

Na skróty

Nowy?

Jeste nowy na naszej stronie? Szukasz pomocy lub wicej informacji? Odwied nasze Forum

"Jaka woda?"
Zobacz informacje o stanie wody na Rabie (dane aktualizowane przez wdkujcych)

Warto wiedzieć

lowisko
Zasady, opaty

lowisko
STOP! Przegradzaniu rzek

pil
Czasopismo Pstrg i Lipie

sztuka
Polecamy magazyn "Sztuka owienia"
ffc
Fly Fishing Challenge

Sponsorzy 2014

lowisko
Dbowscy - Wieliczka
drewno kominkowe

Najnowsze zdjcie

Losowy obrazek