Przyjaciele Raby

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki


Przyjaciele Raby

Seminarium w Dobczycach

Email Drukuj PDF
W Dobczycach w ramach praktyk francuskich studentów, odbyo si seminarium powicone: „Sposobom korzystania z rzeki” . Wród licznych goci znaleli si przedstawiciele RZGW, Zwizku Gmin Górnej Raby, starostwa mylenickiego, wójt Gdowa, burmistrz Dobczyc Pan Pawe Machnicki, a take przedstawiciele lokalnej spoecznoci - mieszkaców, rolników, wacicieli pensjonatów. W seminarium wzili te udzia: Polski Klub Ekologiczny oraz wykonawcy zakopianki.
 
Kady móg przedstawi swój punkt widzenia dotyczcy sposobów korzystania z rzeki i problemów z tym zwizanych. Dziki uprzejmoci p.burmistrza take nasz przedstawiciel mia okazj zabra gos i po krótce omówi problem degradacji ichtiologicznej Raby. Nastpnie odbya si dyskusja, w której gos zabrali Francuzi, dzielc si dowiadczeniami ze swoich rzek

Szczególnie wane i istotne dla nas stao si kolejne podtrzymanie przez wadze Gdowa i Dobczyc poparcia dla naszych dziaa. Równie  bardzo pozytywne byy wypowiedzi przedstawicieli lokalnej spoecznoci na temat  korzystania z wody, jej jakoci, erozji brzegów i dna a co za tym idzie spadkiem ruchu turystycznego. Pogldy osób wypowiadajcych si byy bardzo zbiene ze stanowiskiem reprezentowanym przez Sekcj Przyjació Raby.
 

Email Drukuj PDF
Owiadczenie

Dzikujc Panu Karolowi Zacharczykowi za kilka ciepych sów pod adresem Przyjació Raby, musz jednoczenie w imieniu sekcji owiadczy, e:
- metod zwan wrocawsk chcielibymy stosowa, ale tylko za zgod ZO Kraków. Skoro nie ma takiej zgody to jej nie stosujemy i stosowa nie bdziemy.
- oczywicie jestemy Sekcj przy Kole PZW Raba-Dobczyce w Dobczycach, a nie klubem przy ZO, co jest wynikiem naszych przemyle i ustale z ZO Kraków i ZK Dobczyce.

                                              Z powaaniem:
                                                     Piotr Lech
                                             Przewodniczacy SPR

 

Spotkanie z francuskimi studentami

Email Drukuj PDF
Przedstawiciel SPR Pawe Augustynek-Halny wzi dzi udzia w spotkaniu z francuskimi studentami, na które zaprosi v-ce burmistrz Dobczyc Pawe Machnicki. Byo ono raczej nieformalne (duo dobrego jedzenia, tace, piewy), ale duga rozmowa jak prowadzono z gomi z zagranicy bya jak najbardziej rzeczowa. Dotyczya gównie problemów kanalizacji i hydro-regulacji okolic zbiornika Dobczyckiego. Okazuje si bowiem, e Uniwersytet Montpellier we wspópracy z Politechnik Krakowsk, mocno angauje si w rozwój tego typu inwestycji. Maj nawet ambicj stworzy w Mylenicach najnowoczeniejsz oczyszczalni cieków w Europie.

Więcej…
 

Email Drukuj PDF
12 III br. o godz.10.00 w siedzibie RZGW w Krakowie przy ul. Pisudskiego spotkali si: Pan dr Marek Jelonek, specjalista RZGW ds. ichtologicznych, Pan wice-prezes ZO Krasowski, Pan Z.Rykiel ichtiolog PZW oraz czonkowie Sekcji Przyjació Raby przy kole w Dobczycach: Janusz Skimina, Piotr Sobinek i Piotr Lech.
Więcej…
 

Email Drukuj PDF

Dzi pi osób z sekcji Przyjació Raby uczestniczyo w akcji sprztania stawu w Gdowie, zorganizowanej przez kolegów z Koa. Uprztnito mas mieci, co wane w 90% procentach niebdcych pamitk po wdkarzach… Po cikiej pracy, organizatorzy zapewnili wszystkim poczstunek przy ognisku. Atmosfera bya mia i koleeska. Serdecznie dzikujemy prezesowi P. Duganowi oraz kolegom z koa za gocin. (wicej zdj)


Po sprztaniu, czonkowie sekcji udali si na patrol, podczas którego skontrolowali kilku wdkarzy, jeden z nich, niestety, nie mia opaconych skadek, dalszymi jego losami zajmie si sd PZW. (wicej zdj)

 

Email Drukuj PDF
Dzi o godz. 13.00 delegacja Sekcji Przyjació Raby w skadzie : Adrian Taocha, Pawe Augustynek-Halny, Janusz Skimina i Piotr Lech odwiedzia Pana Marszaka Zbysawa Owczarskiego. Zostalimy przyjci bardzo gocinnie – ale to w instytucjach samorzdowych ju regua. Pan Marszaek z uwag wysucha naszej relacji z dziaalnoci Przyjació Raby, a take naszych planów na blisz i dalsz przyszo. Z patronatem honorowym nie byo adnych problemów, tym bardziej, ze ju bya podpisana zgoda przez Pana Marszaka Nawar (wychodzc dostalimy stosowne pismo). Ale ponadto otrzymalimy obietnice, ze moe znajda si fundusze na nasza dziaalno zwizan zarówno z zarybieniami tego odcinka, jak i jego ochrona. Pan Marszaek poleci nam zoy stosowne pismo- i to szybko. Czyli wci idziemy do przodu.
 


Strona 58 z 60
Reklama

Na skrty

Nowy?

Jeste nowy na naszej stronie? Szukasz pomocy lub wicej informacji? Odwied nasze Forum

"Jaka woda?"
Zobacz informacje o stanie wody na Rabie (dane aktualizowane przez wdkujcych)

Warto wiedzie

lowisko
Zasady, opaty

lowisko
STOP! Przegradzaniu rzek

pil
Czasopismo Pstrg i Lipie

sztuka
Polecamy magazyn "Sztuka owienia"
ffc
Fly Fishing Challenge

Sponsorzy 2014

lowisko
Dbowscy - Wieliczka
drewno kominkowe

Najnowsze zdjcie

Losowy obrazek

Odsłon : 1059375