Przyjaciele Raby

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki


Przyjaciele Raby

Email Drukuj PDF
Min kolejny miesic patroli Spoecznej Stray Rybackiej z naszej sekcji. Przez ten czas przejechalimy prywatnymi samochodami ponad 800 km, skontrolowalimy okoo 20 osób, z czego jedna nie posiadaa opat (sprawa zostaa zgoszona do Komendanta SSR w ZO i trafia do sdu koleeskiego). Przeliczajc kilometry na benzyn, dodajc do tego wykonanie plakatów informacyjnych  oraz róne inne drobiazgi, jak chociaby lornetki i notesy subowe, atwo  sobie wyobrazi, e Przyjaciele Raby równie od strony finansowej powicaj si dla dobra rzeki, a to przecie zaledwie cz naszej dziaalnoci. Nie piszemy tego po to, eby si chwali czy narzeka, lecz by uwiadomi innym, na czym polega nasza suba.
 

Spotkanie na Akademii Rolniczej

Email Drukuj PDF
22 marca 2007 na Akademii Rolniczej w Krakowie odbya si konferencja powicona tzw. ”Projektowi norweskiemu”. Na zaproszenie v-ce burmistrza Dobczyc Pana Pawa Machnickiego w spotkaniu uczestniczya delegacja SPR oraz dyrektor krakowskiego okrgu PZW Pan abu. Jeli „projekt norweski” zostanie zrealizowany, bdzie on naukowym opracowaniem walorów rodowiska kulturowego i naturalnego doliny Raby. By moe badania swoim zasigiem obejm midzy innymi takie zagadnienia jak: kana tarowy, odbudowa populacji ryb ososiowatych, prawidowa regulacji przepywu wody na zaporze oraz ogólnie pojte gospodarowanie w dolinie Raby. Bdzie to niezwykle poyteczne opracowanie dajce peny obraz rodowiska Raby oraz czynników na nie wpywajcych.
 

Aukcje na rzecz Raby

Email Drukuj PDF
Serdecznie zapraszamy wszystkich na nasze aukcje internetowe. Plecamy bardzo szybki dostp, wystarczy klikn tutaj.

Wicej informacji zaczerpn  mona korzystajc ze specjalnie wydzielonego dziau forum:   Licytacja sprztu.

Gwarantujemy, e cakowity dochód z aukcji przeznaczony zostanie na dorybienie Raby.
Równoczenie chcielibymy take podzikowa wszystkim sympatykom Sekcji Przyjació Raby, za ich wspaniae dary i ch wspomoenia Raby.

 

Seminarium w Dobczycach

Email Drukuj PDF
W Dobczycach w ramach praktyk francuskich studentów, odbyo si seminarium powicone: „Sposobom korzystania z rzeki” . Wród licznych goci znaleli si przedstawiciele RZGW, Zwizku Gmin Górnej Raby, starostwa mylenickiego, wójt Gdowa, burmistrz Dobczyc Pan Pawe Machnicki, a take przedstawiciele lokalnej spoecznoci - mieszkaców, rolników, wacicieli pensjonatów. W seminarium wzili te udzia: Polski Klub Ekologiczny oraz wykonawcy zakopianki.
 
Kady móg przedstawi swój punkt widzenia dotyczcy sposobów korzystania z rzeki i problemów z tym zwizanych. Dziki uprzejmoci p.burmistrza take nasz przedstawiciel mia okazj zabra gos i po krótce omówi problem degradacji ichtiologicznej Raby. Nastpnie odbya si dyskusja, w której gos zabrali Francuzi, dzielc si dowiadczeniami ze swoich rzek

Szczególnie wane i istotne dla nas stao si kolejne podtrzymanie przez wadze Gdowa i Dobczyc poparcia dla naszych dziaa. Równie  bardzo pozytywne byy wypowiedzi przedstawicieli lokalnej spoecznoci na temat  korzystania z wody, jej jakoci, erozji brzegów i dna a co za tym idzie spadkiem ruchu turystycznego. Pogldy osób wypowiadajcych si byy bardzo zbiene ze stanowiskiem reprezentowanym przez Sekcj Przyjació Raby.
 

Email Drukuj PDF
Owiadczenie

Dzikujc Panu Karolowi Zacharczykowi za kilka ciepych sów pod adresem Przyjació Raby, musz jednoczenie w imieniu sekcji owiadczy, e:
- metod zwan wrocawsk chcielibymy stosowa, ale tylko za zgod ZO Kraków. Skoro nie ma takiej zgody to jej nie stosujemy i stosowa nie bdziemy.
- oczywicie jestemy Sekcj przy Kole PZW Raba-Dobczyce w Dobczycach, a nie klubem przy ZO, co jest wynikiem naszych przemyle i ustale z ZO Kraków i ZK Dobczyce.

                                              Z powaaniem:
                                                     Piotr Lech
                                             Przewodniczacy SPR

 

Spotkanie z francuskimi studentami

Email Drukuj PDF
Przedstawiciel SPR Pawe Augustynek-Halny wzi dzi udzia w spotkaniu z francuskimi studentami, na które zaprosi v-ce burmistrz Dobczyc Pawe Machnicki. Byo ono raczej nieformalne (duo dobrego jedzenia, tace, piewy), ale duga rozmowa jak prowadzono z gomi z zagranicy bya jak najbardziej rzeczowa. Dotyczya gównie problemów kanalizacji i hydro-regulacji okolic zbiornika Dobczyckiego. Okazuje si bowiem, e Uniwersytet Montpellier we wspópracy z Politechnik Krakowsk, mocno angauje si w rozwój tego typu inwestycji. Maj nawet ambicj stworzy w Mylenicach najnowoczeniejsz oczyszczalni cieków w Europie.

Więcej…
 


Strona 57 z 60
Reklama

Na skrty

Nowy?

Jeste nowy na naszej stronie? Szukasz pomocy lub wicej informacji? Odwied nasze Forum

"Jaka woda?"
Zobacz informacje o stanie wody na Rabie (dane aktualizowane przez wdkujcych)

Warto wiedzie

lowisko
Zasady, opaty

lowisko
STOP! Przegradzaniu rzek

pil
Czasopismo Pstrg i Lipie

sztuka
Polecamy magazyn "Sztuka owienia"
ffc
Fly Fishing Challenge

Sponsorzy 2014

lowisko
Dbowscy - Wieliczka
drewno kominkowe

Najnowsze zdjcie

Losowy obrazek

Odsłon : 1030017