Przyjaciele Raby

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki


Przyjaciele Raby

Po rozprawie wodno-prawnej

Email Drukuj PDF
14 XII odbya si rozprawa wodno-prawna w sprawie nowej instrukcji dla funkcjonowania zapory w Dobczycach. Pojawili si reprezentanci RZGW, Wodocigów krakowskich, MEW na zaporze w Dobczycach oraz PZW. Nasz zwizek reprezentowany by przez dyrektora ZO Kraków Pana Jacka abusia, vice-prezesa ds., gospodarczych Pana Zbigniewa Krasowskiego oraz czonków Sekcji Przyjació Raby w skadzie: Marek Kowalski i Piotr Lech .
Przedstawiciele RZGW poinformowali, ze nowa instrukcja pracy zapory nie zawiera zmian w stosunku do starej, co do pracy upustów- tzn. priorytetem s wodocigi, potem elektrownia, a w przypadku zatrzymania elektrowni - upusty denne. Prezes Krasowski przedstawi stanowisko PZW, apelujc, aby przy niskich stanach wody nie uywa upustów dennych. Przedstawiciele RZGW stwierdzili, ze przy niskich stanach przelew i tak jest niemoliwy, bo lustro wody jest poniej zasuw. Wobec tego zaproponowalimy rozwizanie kompromisowe: jeeli elektrownia staje, to najpierw uruchamia sie przelew (góra), a jeeli nie ma moliwoci technicznych (niski poziom lustra) upusty denne i takie rozwizanie zostao przyjte. Przedstawiciele RZGW stwierdzili równie, ze nie ma problemu ze zrzutami "czyszczcymi", trzeba tylko do nich o to wystpi. T ostatni spraw trzeba bdzie uzgadnia z ornitologami, eby nie spuka ptasich gniazd, ale generalnie nie ma problemu. Wydaje si, e uzyskalimy to, o co nam chodzi – czyli rozsdny kompromis.
Pojawio si te kilka innych, ciekawych sugestii, o których jednak za wczenie pisa. Podsumowujc istnieje nadzieja, e poza okresami duych wezbra problemów z wod by nie powinno.
 

Email Drukuj PDF
Dzisiaj 4 XII 2007 odbyo si plenum ZO Kraków. Uczestniczya w nim delegacja Sekcji Przyjació Raby w skadzie: Marek Kowalski, Pawe Augustynek-Halny i Piotr Lech. Ze spraw najwaniejszych dla Raby uchwalono:
1.przeduenie formuy no kill na Rabie Dobczyce-Gdów
2.przegosowano, wraz z innymi opatami, take dopat do owiska Dobczyce-Gdow w wysokoci 90 z dla wszystkich, którzy wykupi znaczek dopaty okrgowej krakowskiej, 45 z ulgowej dla modziey 14-16 lat i zwolnienie z opat dzieci do lat 14. Wszyscy natomiast którzy nie wykupi dopaty okrgowej, a bd chcieli owi na Rabie Dobczyce-Gdów dopac 180 z.
Na dopat bdzie dodatkowy, osobny znaczek, wklejany do legitymacji.
3.Prezes Z. Krasowski przeczyta take odpowied ZO Kraków dla koa Mylenice, któr to wraz z ZO wspóformuowaa SPR.
Z innych spraw warto zaznaczy, e decyzj ZO Kraków wszystkie opaty na rok przyszy pozostaj niezmienione, a wic opata okrgowa krakowska pozostaje na poziomie 100 z.
 

Email Drukuj PDF

Do Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

Pana Marcina Pawlaka


      Sekcja Przyjació Raby dziaajca przy Kole Polskiego Zwizki Wdkarskiego w Dobczycach pragnie serdecznie podzikowa Panu Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobczyce Marcinowi Pawlakowi za wsparcie oraz finansow pomoc w dziaaniach sekcji na rzecz rzeki Raby w roku 2007.

      W minionym roku przy wsparciu Miasta i Gminy Dobczyce nasza sekcja zorganizowaa du akcj Wiosna Raby 2007 w ramach, której:

   1. Posprztalimy brzegi Raby na odcinku dobczyckim. Akcja odbywaa si we wspópracy z Wydziaem Ochrony rodowiska, Wodocigów i Kanalizacji Miasta i Gminy Dobczyce, oraz szkoami dobczyckimi. Wraz z modzie posprztalimy brzegi Raby na odcinku kilku kilometrów, usuwajc mieci, które zalegy nadbrzene zagajniki, krzewy i trawy po zimie. Z ramienia gminy akcj koordynowa  kierownik Wydziay Ochrony rodowiska, Wodocigów i Kanalizacji Pan Robert Maniecki.
   2. W ramach promocji regionu i miasta Dobczyce Sekcja Przyjació Raby zorganizowaa ogólnopolskie towarzyskie zawody w wdkarstwie muchowym Fly Fishing Challenge Dobczyce 2007, z których dochód przeznaczony zosta na dorybienie rzeki Raby selektem pstrga potokowego. Nad impreza patronat honorowy obj Burmistrz Miasta i Gminy Dobczyce.
   3. W ramach wzbogacania rybostanu rzeki Raby na odcinku Dobczyce-Gdów Sekcja Przyjació Raby dokonaa zarybie duymi pstrgami potokowymi w iloci 1200 sztuk oraz narybkiem wiosennym lipienia w iloci 5000 sztuk. Fundusze na powysze zarybienia pochodziy z dobrowolnych datków czonków sekcji, ofiarodawców z rónych stron Polski, sponsorów, oraz Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska.
   4. Czonkowie Sekcji Przyjació Raby uczestniczyli czynnie w wytyczaniu nowych cieek rowerowych wiodcych z Dobczyc.

      Ponadto Sekcja Przyjació Raby wraz z Wodocigami miejskimi wspóorganizowaa na terenie Dobczyc Dzie Dziecka., podczas którego nasi czonkowie wygosili pogadanki dla dzieci i modziey dot. ichtiofauny rzeki Raby, formuy „no kill” w wdkarstwie, a take wpucilimy wraz z dziemi do Raby kilka piknych okazów ryb ososiowatych.

      Latem, w okresie wakacyjnym, Sekcja Przyjació Raby zorganizowaa szkók wdkarstwa muchowego SMURF dla dzieci z okolic Dobczyc. W zajciach wzio udzia 10 podopiecznych z pobliskich wsi w wieku 10-14 lat. Sprzt do nauki, niezbdne podrczniki, oraz swój czas czonkowie sekcji ofiarowali bezpatnie, w ramach popularyzowania ekologicznego wdkarstwa.

      Sekcja Przyjació Raby uczestniczya te w obradach Lokalnej Grupy Dziaania ‘Turystyczna Podkowa”, a take inspirowaa i uczestniczya w podpisaniu porozumienia pomidzy terenow grup Spoecznej Stray Rybackiej i komendantem powiatowym policji w Mylenicach oraz komendantem policji w Dobczycach.

      Czonkowie Spoecznej Stray Rybackiej Sekcji Przyjació Raby wykonali w minionym roku ponad 120 patroli, podczas których ujto i przekazano policji kilkunastu kusowników, upomniano kilkudziesiciu plaowiczów oraz wdkarzy nie przestrzegajcych regulaminu poowu ryb na rzece Rabie.

      Ponadto obsadzilimy rolinnoci wodn lewobrzeny dopyw Raby, Mynówk, w celu stworzenia naturalnej bariery dla zanieczyszcze spywajcych do Raby z pobliskich pól uprawnych

      Nasze dziaania dostrzeone zostay przez media, ukazay si liczne artykuy w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, w specjalistycznej prasie wdkarskiej, a take na portalach internetowych. W kadym z tych artykuów mowa bya o Dobczycach i wadzach tego urokliwego miasta, które nie pozostaj obojtne na problemy rzeki Raby.

      Podsumowujc Sekcja Przyjació Raby w roku 2007 realizowaa wszystkie wytyczone regulaminem sekcji dziaania, wywizuj si z wczeniejszych ustale z Burmistrzem Gminy i Miasta Dobczyce.

Dzikujc Serdecznie Panu Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce Panu Marcinowi Pawlakowi za wspóprac w roku 2007, mamy jednoczenie nadziej, e nadal bdzie ona przebiega w tak znakomitej i serdecznej atmosferze.


                                                                          Z wdkarskimi pozdrowieniami

                                                                                         Piotr Lech

                                                                      Przewodniczcy Sekcji Przyjació Raby

                                                                           Przy Kole PZW w Dobczycach

 

Email Drukuj PDF
Na ostatnim prezydium ZO Kraków Pan Prezes Zbigniew Krasowski zapozna obecnych z treci nowej instrukcji dla funkcjonowania zapory w Dobczycach. Z treci owej dyrektywy wynika, e teraz zapora w Dobczycach bdzie miaa prawo – a nawet obowizek – dokonywa zrzutu wody dwoma ródami: poprzez elektrowni dobczyck oraz poprzez....dolne upusty zapory (!). Tylko w przypadku zagroenia powodziowego maj by otwierane upusty rednie i górne. Przypomnijmy, e jeszcze rok temu, w odpowiedzi na e-mail przewodniczcego Sekcji Przyjació Raby RZGW zapewniao, e dolne upusty otwierane s wanie TYLKO w momencie zagroe powodziowych lub podczas remontów urzdze zapory. ( tre e-maila RZGW do wgldu w dziale Dokumenty ). Nowe wytyczne stoj w racej sprzecznoci z tymi sowami.
Nowy sposób funkcjonowania zapory w znaczny sposób pogorszy jako wody w rzece Rabie poniej zbiornika. Kto wie, czy w ogóle moliwe bdzie wdkowanie, o resztkach naturalnego tara ( którego i tak ju praktycznie nie ma ) szkoda mówi. Nie wiadomo te, jak zachowa si narybek lipieni i pstrgów, którymi corocznie ZO PZW zarybia zgodnie z operatem rybackim wody Raby poniej Dobczyc. Jaki to bdzie w kocu miao wpyw na turystyk i wypoczynek w okolicach Dobczyc, Winiar, Fakowic, Stadnik, Gdowa, Marszowic, Nieznanowic i niej? Jak wielk katastrof zarówno ichtiologiczn, jak i turystyczn ( a tym samym ekonomiczn ) szykuje RZGW dla Polskiego Zwizku Wdkarskiego i wszystkich gmin poniej zapory.? Ile setek tysicy ludzi musi cierpie przez niszczycielskie decyzje hydro-urzdników?
Sekcja Przyjació Raby miaa na kolejny rok szerokie plany zwizane z zarybianiem rzeki, podnoszeniem walorów tarliskowych jej dopywów, czynn ochron przed kusownictwem, a take dalsza prac z dziemi. Czy bdzie nam dane to zrealizowa, czy te bdziemy musieli wycign bro z ukrycia - nasze kontakty, czasopisma, radio, telewizj i w kocu spoeczno midzynarodow po to, eby wymierzy je w demony pastwa polskiego niszczce swoj wasn przyrod?
 

Puchar Barweny - wyniki

Email Drukuj PDF
Oficjalne Wyniki Towarzyskich Zawodów w Wdkarstwie Muchowym „Puchar Barweny”.

I miejsce: Zbigniew Zasadzki , zowi a 8 lipieni powyej 30 cm. o cznej dugoci 265,9 cm.

II miejsce: Piotr Buda, dwa lipienie o cznej dugoci 69 cm

III miejsce: Grzegorz Konieczny, dwa lipienie o cznej dugoci 61 cm.


Najwiksz ryb zawodów zowi Robert Kocio, lipienia 39 cm.

Ogóem na 25 startujcych zawodników zowiono 19 lipieni powyej 30 cm.

Wikszo ryb zowiono na odcinku no kill.

Pienidze ze startowego zostan przeznaczone na dodatkowe dorybienie Raby duym pstrgiem potokowym na wiosn 2008, za co Sekcja Przyjació Raby serdecznie dzikuje Grzegorzowi Czekajowi szefowi sieci sklepów Barwena. Dzikujemy take wszystkim uczestnikom za mia wdkarsk atmosfer, a specjalne podzikowania kierujemy do Kolegów, którzy nie mieli czasu na udzia w zawodach, a mimo to opacili tzw. startowe. Dziki za pikny gest.
 

Puchar Barweny 2007

Email Drukuj PDF
 


Strona 51 z 60
Reklama

Na skrty

Nowy?

Jeste nowy na naszej stronie? Szukasz pomocy lub wicej informacji? Odwied nasze Forum

"Jaka woda?"
Zobacz informacje o stanie wody na Rabie (dane aktualizowane przez wdkujcych)

Warto wiedzie

lowisko
Zasady, opaty

lowisko
STOP! Przegradzaniu rzek

pil
Czasopismo Pstrg i Lipie

sztuka
Polecamy magazyn "Sztuka owienia"
ffc
Fly Fishing Challenge

Sponsorzy 2014

lowisko
Dbowscy - Wieliczka
drewno kominkowe

Najnowsze zdjcie

Losowy obrazek

Odsłon : 1030017