Przyjaciele Raby

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki


Przyjaciele Raby

Plakat informacjny 2008

Email Drukuj PDF
Przyjaciele Raby rozpoczli akcj plakatowania okolic Raby. Mamy nadziej, e nasze apele pomog w ochronie rzeki.


 

Email Drukuj PDF
Sekcja Przyjació Raby zaniepokojona skreleniem z listy przedsiwzi przeznaczonych do dofinansowania z dotacji UE w ramach programu „Infrastruktura a rodowisko”, projektu pt. „Kompleksowy program utrzymania w czystoci wód zlewni Raby od róda do zapory w Dobczycach”, postanowia zwróci si do krakowskich parlamentarzystów z apelem o interwencje w tej sprawie. Poniej tekst pisma jakie bdzie rozsyane do posów. Bdziemy pod nim zbiera podpisy.

Petycje mona podpisa za pomoc serwisu petcje.pl pod adresem
http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=2931

Pan/Pani NN, Pose/Posanka na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej


Szanowny Panie Pole/Szanowna Pani Pose,

Z wielk przykroci dowiedzielimy si o skreleniu z listy przedsiwzi przeznaczonych do dofinansowania z dotacji UE w ramach programu „Infrastruktura a rodowisko”, projektu pt. „Kompleksowy program utrzymania w czystoci wód zlewni Raby od róda do zapory w Dobczycach”. Wiadomo ta jest dla nas bulwersujca, biorc pod uwag fakt, i w dorzeczu Raby praktycznie 100% gospodarstw posiada biec wod, a tylko 20% jest podczonych do kanalizacji. Taka sytuacja wpywa bardzo niekorzystnie na jako wody w caym dorzeczu, a wic i w zbiorniku dobczyckim, stanowicym ródo wody pitnej dla Krakowa i okolicznych miejscowoci.
Pogarszajca si jako wody w Rabie ma take niekorzystny wpyw na pogowie wystpujcych w niej ryb, zwaszcza gatunków najcenniejszych, a wic ososiowatych i lipieni. Jako wdkarze korzystajcy z dobrodziejstw Raby jestemy powanie zaniepokojeni t sytuacj. Z jednej strony mamy starania olbrzymiej rzeszy spoeczników, czonków Polskiego Zwizku Wdkarskiego, majce na celu zapewnienie waciwych warunków rozrodu gatunków ryb yjcych w Rabie i jej dopywach, zagroonych, czy te objtych cakowit ochron gatunkow, z drugiej za mamy stale postpujc degradacj rodowiska naturalnego tyche ryb na skutek zanieczyszczenia wody, nieprzemylanych regulacji, nadmiernego poboru kruszywa z koryta rzek czy wycinki drzew. Wspomniany program mia na celu przynajmniej czciow popraw obecnego stanu rzeczy.
Chcielibymy prosi Szanownego Pana Posa/Szanown Pani Pose o podjcie, dziaa w celu przywrócenia wspomnianego projektu na list przedsiwzi przeznaczonych do dofinansowania i o poinformowanie nas o tyche.
Informujemy te, i bdziemy na bieco ledzi Pana/Pani dziaania w tej sprawie. Zamierzamy równie informowa o przebiegu caej sprawy kilkudziesiciotysiczn rzesz maopolskich wdkarzy, wykorzystujc wszelkie dostpne nam media.

 

Email Drukuj PDF
Rejestr poowów wprowadzony zosta na yczenie ZO Kraków, który pragnie zorientowa si w stanie liczebnoci stad pstrgów i lipieni na Rabie 4 i do tego dostosowa politykl zarybieniow na tym odcinku w nastpnych latach. Dlatego w zasadach wdkowania na tym odcinku w regulaminie wypenienia rejestru, zamieszczonym na rejestrze poowów owiska czytamy, e wpisujemy "szacunkow" dugo ryby, a wic bez zbdnego jej mierzenia miark, oraz w p. 2, e "zowione i wypuszczone ryby wpisujemy do rejestru podczas pobytu na owisku". Nie ma tutaj sformuowania, e "natychmiast po zowieniu", jak to jest w rejestrze gównym okrgu krakowskiego. W  zupenoci wystarczy jeeli wdkarz spokojnie wypeni sobie dane w trakcie przerwy lub po  zakoczeniu wdkowania. Wane by zrobi to jeszcze bdc na owisku.
Pamitajmy, e rejestr zowionych i wypuszczonych ryb ma gównie na celu monitorowanie rybostanu rzeki i powinnimy to robi, bez szkody dla ich zdrowia.

 

Email Drukuj PDF
Ponisza opinia dotyczy wycznie samej idei dopat do owisk. Nie zabieram natomiast gosu w dyskusji zwizanej ze sposobem dystrubucji dopat na Rab (w szczególnoci kwestii dyskryminacji wedkarzy niezrzeszonych w PZW, którym ZO odmówio prawa do poowu na Rabie). Uwaam to za odrbn kwesti, niezwizan bezporednio z samym pomysem dopat.

Od czasu do czasu pojawiaj si gosy, e dopaty do owiska Raba s "niezgodne z prawem". S to twierdzenia cakowicie bdne i nieprawdziwe, a ich autorzy nie umiej poprze swoich hipotez adnym przepisem prawnym. Dopaty s zgodne zarówno z prawem powszechnie obowizujcym (ustawy, rozporzdzenia), jak i prawem wewntrznym PZW (statut, regulaminy PZW).

Prawo powszechne:
1) Prawo wodne w art. 34 mówi, e kademu obywatelowi przysuguje prawo do powszechnego korzystania z wód. Powszechnym korzystaniem z wód jest m. in. wdkarstwo. Kademu zatem przysuguje prawo do wdkowania, ale pod jednym warunkiem, który Prawo wodne precyzuje w art. 34 ust. 2 – wdkowa mona wycznie po spenieniu szczegóowych warunków okrelonych w UoR (ustawa o rybactwie ródldowym), w tym w szczególnoci po wniesieniu stosownej opaty za zezwolenie.
2) Ustawa Prawo wodne stwierdza, e uytkownikiem rybackim (uprawnionym do rybactwa) jest podmiot, który wygra konkurs na uytkowanie obwodu rybackiego. W wypadku Raby 4 uytkownikiem tym jest Okrg PZW Kraków posiadajcy samodzieln osobowo prawn. Wanie okrg, a nie Zarzd Gówny PZW jest uprawnionym do rybactwa.
3) Zgodnie z art. 7 ust. 8 UoR uprawniony do rybactwa za zezwolenie na poów ryb pobiera dowoln opat przez siebie ustalon. Zgodnie z tym przepisem wycznie okrg krakowski PZW ma prawo ustala stawki opat za wdkowanie na tym odcinku i aden przepis prawny nie ogranicza go w tym zakresie.

Prawo wewntrzne PZW:
1) Zgodnie ze Statutem PZW §36 ust. 1 to okrg PZW jest uprawniony do caociowej gospodarki na wodach PZW, a zatem to on równie odpowiada za strategie finansow obwodów którymi gospodaruje.
2) § 62 ust. 5 statutu: prawa majtkowe (uytkowanie obwodu rybackiego) nale do okrgu, a zatem to wycznie okrg jest uprawniony do decydowania o strategii gospodarowania tymi prawami, w tym ustalania opat za wdkowanie.
3) Dopata jest skadk uzupeniajc. Okrg ma prawo dowolnie ustala wysoko innych skadek ni skadki okrgowe. Skadka uzupeniajca nie jest tosama ze skadk okrgow, bowiem nie dotyczy ogóu wód okrgu, lecz konkretnego odcinka obwodu. Wyranie rozrónia to statut PZW pozwalajc okrgom PZW uchwala skadki okrgowe i inne skadki (np. uzupeniajce). Skadki uzupeniajcej nie dotyczy ograniczenie zawarte w rozdz. IV ust. 2 uchway programowej XXVIII KZD PZW z 21 X 2005 r. Ustala ono maksymalny dopuszczalny wzrost podstawowej skadki okrgowej. Skadka uzupeniajca stanowica dopat do Raby nie jest za skadk okrgow, a ju w szczególnoci nie jest podstawow skadk okrgow, o której mówi uchwaa programowa.

Konkludujc nie ma adnych podstaw prawnych, aby twierdzi, e Okrg PZW Kraków nie mia kompetencji, aby uchwali dopat do owiska Raba Dobczyce-Gdów. Jednoczesnie przypominam e dotyczy to samej idei dopat. Nie wypowiadam sie w kwestii czy okrg PZW Kraków ma prawo zakaza wdkarzom niezrzeszonym poowu na Rabie - jest to odrbna kwestia.
 

Po rozprawie wodno-prawnej

Email Drukuj PDF
14 XII odbya si rozprawa wodno-prawna w sprawie nowej instrukcji dla funkcjonowania zapory w Dobczycach. Pojawili si reprezentanci RZGW, Wodocigów krakowskich, MEW na zaporze w Dobczycach oraz PZW. Nasz zwizek reprezentowany by przez dyrektora ZO Kraków Pana Jacka abusia, vice-prezesa ds., gospodarczych Pana Zbigniewa Krasowskiego oraz czonków Sekcji Przyjació Raby w skadzie: Marek Kowalski i Piotr Lech .
Przedstawiciele RZGW poinformowali, ze nowa instrukcja pracy zapory nie zawiera zmian w stosunku do starej, co do pracy upustów- tzn. priorytetem s wodocigi, potem elektrownia, a w przypadku zatrzymania elektrowni - upusty denne. Prezes Krasowski przedstawi stanowisko PZW, apelujc, aby przy niskich stanach wody nie uywa upustów dennych. Przedstawiciele RZGW stwierdzili, ze przy niskich stanach przelew i tak jest niemoliwy, bo lustro wody jest poniej zasuw. Wobec tego zaproponowalimy rozwizanie kompromisowe: jeeli elektrownia staje, to najpierw uruchamia sie przelew (góra), a jeeli nie ma moliwoci technicznych (niski poziom lustra) upusty denne i takie rozwizanie zostao przyjte. Przedstawiciele RZGW stwierdzili równie, ze nie ma problemu ze zrzutami "czyszczcymi", trzeba tylko do nich o to wystpi. T ostatni spraw trzeba bdzie uzgadnia z ornitologami, eby nie spuka ptasich gniazd, ale generalnie nie ma problemu. Wydaje si, e uzyskalimy to, o co nam chodzi – czyli rozsdny kompromis.
Pojawio si te kilka innych, ciekawych sugestii, o których jednak za wczenie pisa. Podsumowujc istnieje nadzieja, e poza okresami duych wezbra problemów z wod by nie powinno.
 

Email Drukuj PDF
Dzisiaj 4 XII 2007 odbyo si plenum ZO Kraków. Uczestniczya w nim delegacja Sekcji Przyjació Raby w skadzie: Marek Kowalski, Pawe Augustynek-Halny i Piotr Lech. Ze spraw najwaniejszych dla Raby uchwalono:
1.przeduenie formuy no kill na Rabie Dobczyce-Gdów
2.przegosowano, wraz z innymi opatami, take dopat do owiska Dobczyce-Gdow w wysokoci 90 z dla wszystkich, którzy wykupi znaczek dopaty okrgowej krakowskiej, 45 z ulgowej dla modziey 14-16 lat i zwolnienie z opat dzieci do lat 14. Wszyscy natomiast którzy nie wykupi dopaty okrgowej, a bd chcieli owi na Rabie Dobczyce-Gdów dopac 180 z.
Na dopat bdzie dodatkowy, osobny znaczek, wklejany do legitymacji.
3.Prezes Z. Krasowski przeczyta take odpowied ZO Kraków dla koa Mylenice, któr to wraz z ZO wspóformuowaa SPR.
Z innych spraw warto zaznaczy, e decyzj ZO Kraków wszystkie opaty na rok przyszy pozostaj niezmienione, a wic opata okrgowa krakowska pozostaje na poziomie 100 z.
 


Strona 51 z 60
Reklama

Na skróty

Nowy?

Jeste nowy na naszej stronie? Szukasz pomocy lub wicej informacji? Odwied nasze Forum

"Jaka woda?"
Zobacz informacje o stanie wody na Rabie (dane aktualizowane przez wdkujcych)

Warto wiedzieć

lowisko
Zasady, opaty

lowisko
STOP! Przegradzaniu rzek

pil
Czasopismo Pstrg i Lipie

sztuka
Polecamy magazyn "Sztuka owienia"
ffc
Fly Fishing Challenge

Sponsorzy 2014

lowisko
Dbowscy - Wieliczka
drewno kominkowe

Najnowsze zdjcie

Losowy obrazek

Odsłon : 1141478