Modernizacja przepławki na Stopniu Wodnym Włocławek

Wszelkie prace regulacyjne, zabudowa koryt, umocnienia itp. ale też i działania semirenaturyzacyjne

Modernizacja przepławki na Stopniu Wodnym Włocławek

Postprzez Paweł Augustynek-Halny » 28 Sty 2013 15:24

Warszawa, 25.01.2013 r.


Uchwała z dnia 25 stycznia 2013 r.
Zespołu ds. Ochrony i Rozwoju Żywych Zasobów Wód przy MRiRW w sprawie akceptacji rozwiązań wykonawczych pułapki dla ryb, ekranów naprowadzających
oraz adaptacji pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia dla potrzeb naukowego monitoringu migracji ryb przez modernizowaną na SW Włocławek przepławkę


Skład Zespołu:

Przewodniczący Zespołu: Janusz Wrona – Zastępca Dyrektora Departamentu Rybołówstwa MRiRW;
Członkowie:
1. Ryszard Bartel,
2. Piotr Dębowski,
3. Jacek Engel,
4. Leszek Książek,
5. Piotr Parasiewicz,
6. Tomasz Tymiński,
7. Igor Wawrzyniak,
8. Michał Wierzbicki,
9. Wiesław Wiśniewolski,
10. Roman Żurek.Działając w oparciu o przepisy zarządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
12 października 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Ochrony i Rozwoju Żywych Zasobów Wód, zwanego dalej Zespołem, uchwala się, co następuje:
1. Zespół akceptuje projekt wykonawczy pułapki dla ryb wraz z ekranami naprowadzającymi stanowiącymi elementy wyposażenia modernizowanej przepławki na Stopniu Wodnym Włocławek, zgodny z rysunkiem technicznym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zespół akceptuje rozwiązania wykonawcze w zakresie adaptacji pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia dla potrzeb monitoringu naukowego przy modernizowanej przepławce na Stopniu Wodnym Włocławek, stanowiące załącznik nr 2 (plik) do niniejszej uchwały.
Uzasadnienie i kontekst

W dniu 22 września 2011 r. Zespół ds. Ochrony i Rozwoju Żywych Zasobów Wód,
w ówczesnym składzie, wydał stanowisko w sprawie przebudowy istniejącej przepławki
na Stopniu Wodnym Włocławek. Zarekomendowano wówczas przebudowę przepławki według projektu z czerwca 2011 r. opracowanego przez biuro inżynierskie dra inż. Rolfa-Jürgena Geblera – konsultanta Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia
i Rolnictwa (FAO) zatrudnionego w ramach projektu TCP (Technical Cooperation Programme) „Przywrócenie szlaków wędrownych dla wędrownych gatunków ryb w polskich rzekach”.
W swoim stanowisku Zespół zwrócił jednak uwagę, iż pewne elementy wyposażenia modernizowanej przepławki będą wymagały uszczegółowienia na etapie tworzenia projektu wykonawczego, czy też dostosowania w trakcie funkcjonowania przepławki. Wśród elementów wyposażenia wymagających dalszych uzgodnień wskazano przede wszystkim elementy naukowego systemu monitoringu migracji ryb (system automatycznego liczenia ryb, pułapkę do odłowu ryb, umiejscowienie pomieszczeń socjalnych i pomostów dla ekipy monitorującej). Wątpliwości nie budziło natomiast umiejscowienie okien monitoringowych
w wydzielonych komorach obserwacyjnych. Zaproponowana przez Zespół lokalizacja okien monitoringu w ścianie specjalnie przystosowanych komór przepławki, która jest równocześnie ścianą elektrowni, wymaga dostępu do tych okien z hali generatorów elektrowni. W hali tej należy zatem wydzielić pomieszczenia dla potrzeb monitoringu.
W dniu 17 listopada 2011 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował spotkanie w siedzibie elektrowni na SW Włocławek, którego celem było sprecyzowanie zakresu przebudowy pomieszczeń elektrowni dla potrzeb monitoringu istniejącej przepławki po jej przebudowie. W spotkaniu tym, w którym uczestniczyli przedstawiciele Hydroprojektu Sp. z o.o. oraz spółki ENERGA-HYDRO nie mógł wziąć udziału żaden z przedstawicieli Zespołu. W trakcie spotkania przedstawiciel ENERGA-HYDRO przedstawił stanowisko akceptujące założenia do projektu monitoringu przepławki po przebudowie według stanowiska Zespołu z dnia 22 września 2011 r. pod warunkiem,
że rozpoczęcie robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych w elektrowni, dla potrzeb monitoringu naukowego i dla potrzeb zwiedzających, nastąpi w drugim etapie – po ocenie skuteczności funkcjonowania przebudowanej przepławki. W związku z tym postulatem uczestnicy spotkania zdecydowali się na etapową realizację przebudowy przepławki
i monitoringu. Ustalono, iż projekt wykonawczy zostanie podzielony na dwa etapy: etap I – przebudowa betonowych konstrukcji i montaż pierwszej części urządzeń monitoringu (pułapka dla ryb, skaner z podwodną kamerą) oraz, po stwierdzeniu migracji, etap II – budowa okien obserwacyjnych w ścianie elektrowni wraz z aranżacją pomieszczeń do obserwacji oraz montażem drugiej, docelowej części monitoringu. Zastrzeżono również potrzebę przeprowadzenia obliczeń konstrukcyjnych oraz pomiaru naprężeń i drgań
w miejscach projektowanych okien. Szczegóły ustaleń zawarto w notatce RZGW Warszawa przesłanej przy piśmie z dnia 25 listopada 2011 r., znak: U-JRP/IP-2132/2/102/09.
Po spotkaniu z dnia 17 listopada 2011 r. Hydroprojekt Sp. z o.o. przystąpił do opracowywania dalszej dokumentacji technicznej. W toku tych prac, w porozumieniu z Prof. Piotrem Dębowskim – członkiem Zespołu, Hydroprojekt dokonał zmian konstrukcyjnych przepławki (wpływających na hydraulikę), które spotkały się z uwagami niektórych członków Zespołu i ostatecznie nie uzyskały akceptacji dr. inż. Rolfa-Jürgena Geblera. Szczegółowe zastrzeżenia zostały opisane w mailu konsultanta FAO z dnia 27 kwietna 2012 r. Następnie kwestie sporne zostały podniesione w piśmie z dnia 18 maja 2012 r., znak: RYBr-MJ-IW-084-2/12(2713), Pana Igora Wawrzyniaka – ówczesnego Przewodniczącego Zespołu skierowanym do Pana Adama Dymkowskiego – Generalnego Projektanta w spółce Hydroprojekt. Oprócz kwestii konstrukcyjnych zwrócono również uwagę na potrzebę właściwego odnotowywania wkładu FAO oraz uhonorowania pracy dr. R-J. Geblera zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przytoczonymi w stanowisku Zespołu z dnia 22 września 2011 r., czego brakowało w przesyłanych do uzgodnień rysunkach. Kolejne uzgodnienia ujawniły dalsze trudności w wypracowaniu dokumentacji, która mogłaby uzyskać pełną akceptację Zespołu oraz konsultanta FAO. W tej sytuacji dr inż. Rolf-Jürgen Gebler zobowiązał się pro bono do zaprojektowania pułapki w ostatniej komorze modernizowanej przepławki
i wykonanie pierwszego rysunku projektowego, który następnie mógłby zostać dopracowany w detalach przez Hydroprojekt Sp. z o.o. Informację o tej propozycji Pan Jacek Engel – członek Zespołu przekazał przedstawicielowi RZGW Warszawa mailowo w dniu 28 czerwca 2012 r. Propozycja ta nie spotkała się jednak z odzewem. W wyniku dalszych rozmów
oraz korespondencji Pana Igora Wawrzyniaka z dr. Gerdem Marmullą – koordynatorem FAO realizacji wspomnianego projektu TCP oraz dr inż. Rolfem-Jürgenem Geblerem przeprowadzonych w lipcu 2012 r. dr Gebler w dniu 26 lipca 2012 r. poinformował,
że pomimo zastrzeżeń dotyczących dotychczasowego uwzględniania jego praw autorskich stosowny rysunek projektowy wykona do 10 sierpnia 2012 r. Zaznaczył jednak, że należy dopilnować, by w nagłówku uszczegóławianego przez Hydroprojekt planu znalazły się odpowiednie odniesienia wskazywane wcześniej przez koordynatora z ramienia FAO
oraz jego samego. Wynika to z faktu, iż plan bazuje na materiale opracowanym dla FAO
w ramach projektu TCP/POL przez biuro inżynierskie dr. Geblera (Wasserbau und Umwelt - Ingenieurbüro Dr. Gebler).
W dniu 2 sierpnia 2012 r. RZGW w Warszawie zorganizował kolejne spotkanie
w siedzibie elektrowni na SW Włocławek, którego celem określonym przez organizatora było przedstawienie i omówienie wyników wykonanych pomiarów drgań i obliczeń ściany elektrowni przylegającej do przepławki, uzgodnienie rozwiązań wykonawczych pułapki
dla ryb z urządzeniem wyciągowym i ekranami naprowadzającymi ryby oraz podjęcie decyzji o przystąpieniu do realizacji etapu II projektu wykonawczego docelowego monitoringu ryb przez przepławkę po jej przebudowie obejmującej wycięcie okien monitoringowych.
W spotkaniu tym uczestniczył przedstawiciel Zespołu – Igor Wawrzyniak. Niestety w trakcie spotkania nie dysponowano jeszcze ostatecznym rysunkiem rozwiązań pułapki, który
dr Gebler, zgodnie z zapowiedzią, przesłał 10 sierpnia 2012 r.
Na spotkaniu z dnia 2 sierpnia 2012 r. Pani Zofia Ordyniec-Bortkiewicz z RZGW Warszawa omówiła stan realizacji ustaleń z poprzedniego spotkania, które odbyło się
w siedzibie EW we Włocławku w dniu 17 listopada 2012 r. Następnie przedstawiono ekspertyzę przygotowaną przez ekspertów Politechniki Wrocławskiej, która na podstawie wykonanych pomiarów naprężeń i drgań potwierdziła możliwość wycięcia w ścianie elektrowni okien obserwacyjnych. Tym samym można było podjąć decyzję o realizacji dalszych planów przebudowy przepławki. Omówiono planowany harmonogram etapowej realizacji robót budowlano-montażowych przebudowy i monitoringu przepławki (etap I i etap II). W świetle pozytywnych ustaleń raportu „Pomiary drgań oraz obliczenia wytrzymałościowe elementów konstrukcji EW Włocławek”, mając na uwadze obniżenie kosztów modernizacji przepławki i przyspieszenie prac Pan Igor Wawrzyniak poprosił
o rozważenie zrezygnowania z etapowania przebudowy. Pani Zofia Ordyniec-Bortkiewicz wyjaśniła, iż aktualnie zrezygnowanie z etapowania nie jest możliwe, gdyż byłaby to istotna zmiana harmonogramu realizacji projektu. Na spotkaniu Pan Igor Wawrzyniak szczegółowo omówił kwestie wpływające na uzgodnienia z Zespołem ostatecznych rozwiązań wykonawczych pułapki dla ryb. Przedstawił informacje o podjętych działaniach
i dotychczasowych ustaleniach. Pan Igor Wawrzyniak poinformował, że w jego ocenie
nie tylko realizacja pułapki, ale całego przedsięwzięcia może zostać zagrożona w związku
z zastrzeżeniami dotyczącymi praw autorskich zasygnalizowanymi przez Biuro Inżynierskie dr R-J. Geblera. Stwierdził również, że aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości niezbędne jest nawiązanie przez Hydroprojekt ścisłych, bezpośrednich kontaktów z dr R-J. Geblerem, który jest osobą wskazaną przez Zespół do uzgodnień szczegółów pułapki i ekranów naprowadzających.
Po spotkaniu z dnia 2 sierpnia 2012 r. przystąpiono do uzgodnień obszernej notatki przygotowanej przez RZGW Warszawa. Ostatecznie DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. nie zgodził się na podpisanie pisemnych ustaleń ze spotkania. W związku z brakiem konsensusu RZGW Warszawa w dniu 21 września 2012 r. zorganizował w swojej siedzibie kolejne spotkanie z udziałem przedstawicieli spółki Hydroprojekt oraz Przewodniczącego Zespołu – Igora Wawrzyniaka. Podczas tego spotkania opracowano notatkę podpisaną przez uczestników. Notatka ta następnie została przekazana zainteresowanym przy piśmie z dnia
25 września 2012 r., znak: U-JRP-2132/14/22/12. Integralną częścią notatki z 21 września 2012 r. została również notatka ze spotkania w dniu 2 sierpnia 2012 r. z wprowadzonymi przez DHV Hydroprojekt rozbieżnościami.
W wyniku poczynionych ustaleń, DHV Hydroprojekt przygotował pismo z dnia
3 października 2012 r., z podziękowaniami dla dr. inż. Rolfa-Jürgena Geblera. Pismo otrzymał Zespół, dr. inż. Rolf-Jürgen Gebler oraz RZGW w Warszawie. W wersji polskojęzycznej i angielskojęzycznej pismo zostało przekazane zainteresowanym e-mailem
w dniu 4 października 2012 r. przez panią Bożenę Bartnik z DHV Hydroprojekt. W piśmie tym wyjaśniono także w jaki sposób projekt budowlany uwzględnia (na stronie tytułowej
oraz w tabelach rysunków) uzgodnienia dotyczące umieszczenia informacji o wkładzie FAO oraz biura dr. R-J. Geblera. Zdaniem DHV Hydroprojekt ze względów proceduralnych
w projekcie mogła się znaleźć wyłącznie informacja w języku polskim. Nagłówki informują, iż projekt przepławki został wykonany w ramach Programu Współpracy Technicznej TCP/POL/3201 z ekspertami FAO, realizowanego w porozumieniu z Rządem Rzeczpospolitej. Natomiast w tabelach rysunków jako jednostkę współpracującą wskazano Ingenieurbüro Dr. Gebler wraz z logiem (Wasserbau und Umwelt) oraz danymi kontaktowymi.
W związku z ustaleniami ze spotkania w dniu 5 października Zespół wydał uchwałę
w sprawie projektu wykonawczego pułapki dla ryb przy modernizowanej przepławce
na Stopniu Wodnym Włocławek oraz trybu uzgodnień i przekazywania wytycznych
do rozwiązań wykonawczych pułapki oraz monitoringu migracji ryb przez modernizowaną przepławkę. W uchwale wskazano m.in., że rozwiązania wykonawcze w zakresie adaptacji pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia dla potrzeb monitoringu naukowego należy uzgodnić
z Prof. Piotrem Dębowskim – kierownikiem Zakładu Ryb Wędrownych Instytutu Rybactwa Śródlądowego, członkiem Zespołu. Natomiast projekt wykonawczy pułapki oraz ekranów naprowadzających dla ryb należy przedstawić do zatwierdzenia dr. inż. Rolfowi-Jürgenowi Geblerowi. Po zatwierdzeniu projektu wykonawczego pułapki oraz potwierdzeniu uzgodnienia rozwiązań wykonawczych w zakresie adaptacji pomieszczeń, urządzeń
i wyposażenia dla potrzeb monitoringu naukowego Zespół zobowiązał się wydać uchwałę potwierdzająca akceptację uzgodnionych i zatwierdzonych rozwiązań.
W dniu 17 października 2012 r. DHV Hydroprojekt przygotował pismo do Prof. Piotra Dębowskiego (dw. RZGW Warszawa i Zespół) w sprawie uzgodnienia proponowanych rozwiązań dotyczących przebudowy przepławki na SW Włocławek (etap II). Przy piśmie przekazano 18 załączników (rysunków, planów i opisów). W odpowiedzi Prof. Piotr Dębowski przekazał dwa pisma (datowane odpowiednio na dzień 23 i 24 października
2012 r.), w których informuje, że po zapoznaniu się z przesłanymi rozwiązaniami projektowymi i dodatkowymi wyjaśnieniami uzyskanymi telefonicznie nie zgłasza
do przekazanych rozwiązań zastrzeżeń i akceptuje jako sposób utrzymywania czystości szyby okna monitoringowego jej ręczne czyszczenie interwencyjne przy opróżnionej komorze, jednocześnie obligując Projektanta do próby wygodniejszego rozwiązania tego problemu
na etapie rozruchu. W dniu 20 listopada 2012 r. Pan Adam Dymkowski Generalny Projektant mailowo przekazał dokumenty Zespołowi oczekując wydania uchwały potwierdzającej akceptację uzgodnionych i zatwierdzonych rozwiązań. Poinformowani członkowie Zespołu nie wnieśli do projektu uwag.
W dniu 8 listopada 2012 r. Pan Tomasz Główka – projektant DHV Hydroprojekt przekazał mailowo dr. Rolfowi-Jürgenowi Geblerowi nowe rysunki związane z pułapką
dla ryb, prosząc o opinie lub uwagi niezbędne dla zatwierdzenia uwidocznionych rozwiązań (rys. nr M930RWP-31U). W dniu 28 listopada Pan Tomasz Główka wysłał kolejną prośbę
w tej sprawie. W dniu 4 stycznia 2013 r. mail z prośbą o weryfikację rysunku wysłał Pan Igor Wawrzyniak – członek nowopowołanego Zespołu ds. Ochrony i Rozwoju Żywych Zasobów Wód przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W dniach 10-11 stycznia dr. Rolf-Jürgen Gebler wymienił uwagi z Panem Tomaszem Główką i ostatecznie w dniu 11 stycznia 2012 r. potwierdził, iż rozwiązania projektowe dotyczące pułapki dla ryb są optymalne. W tej sytuacji należy stwierdzić, że całokształt założeń projektowych przebudowy przepławki dla ryb
we Włocławku spełnia wszystkie zakładane wymagania (najlepsze z możliwych ulepszenie istniejącej konstrukcji). Tym samym możliwe jest uchwalenie niniejszego stanowiska akceptującego uzgodnione rozwiązania wykonawcze pułapki dla ryb, ekranów naprowadzających oraz adaptacji pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia dla potrzeb naukowego monitoringu migracji ryb przez modernizowaną na SW Włocławek przepławkę.
Należy jednak zauważyć, iż wcześniejsze ustalenia dotyczące uhonorowania wkładu FAO oraz wiodącego konsultanta, wskazywały na potrzebę umieszczenia dwujęzycznej informacji w dokumentacji projektowej, że projekt przepławki został opracowany przez biuro projektowe dr. inż. Rolfa-Jürgena Geblera („Design of fish pass by …logo…”)
i sfinansowany przez FAO w ramach Programu Współracy Technicznej TCP/POL/3201 ("Funded by the FAO Technical Cooperation Project TCP/POL/3201, implemented in cooperation with the Polish Government"). W związku z niedopełnieniem tych ustaleń Zespół uznaje za zasadne umieszczenie dwujęzycznej tablicy lub tablic informacyjnych bezpośrednio przy modernizowanej przepławce z informacją o projekcie TCP i zaangażowaniu
oraz wkładzie wspomnianych podmiotów. Umieszczenie takiej informacji byłoby właściwym i docenianym gestem strony polskiej.
Przewodniczący
Zespołu ds. Ochrony i Rozwoju
Żywych Zasobów Wód


Janusz Wrona
"szef" :) Przyjaciół Raby
rzecznik Klubu Przyjaciół Dunajca http://www.przyjacieledunajca.pl
honorowy rzecznik Stowarzyszenia Myślenice nad Rabą
pełnomocnik PZW Kraków ds. hydrotechnicznych
koordynator akcji http://www.stopprzegradzaniurzek.pl
Awatar użytkownika
Paweł Augustynek-Halny
Administrator
 
Posty: 15052
Dołączenie: 19 Sie 2006 11:25
Miejscowość: Kraków-Warszawa-Wieliczka-Gorce-Tatry

Re: Modernizacja przepławki na Stopniu Wodnym Włocławek

Postprzez upcham » 28 Sty 2013 18:38

Nie wiedziałem że Roman Żurek również jest jednym z członków Zespołu ds. Ochrony i Rozwoju Żywych Zasobów Wód,
dzięki za szczegółowe informacji odnośnie modernizacji przepławki, stara przepławka nie ułatwiała migracji rybom, dlatego uważam że jej modernizacja także nie będzie miała na to wpływu, pocieszający jest fakt że jej przebudowa to tylko jeden z kilku etapów przywracania drożności przez stopień Włocławek.
Michał Tabor
upcham
 
Posty: 6
Dołączenie: 27 Lis 2012 15:43

Re: Modernizacja przepławki na Stopniu Wodnym Włocławek

Postprzez Paweł Augustynek-Halny » 28 Sty 2013 20:41

upcham napisał(a):stara przepławka nie ułatwiała migracji rybom, dlatego uważam że jej modernizacja także nie będzie miała na to wpływu, pocieszający jest fakt że jej przebudowa to tylko jeden z kilku etapów przywracania drożności przez stopień Włocławek.

No właśnie coś niepewne są te następne etapy, ale zobaczymy.
"szef" :) Przyjaciół Raby
rzecznik Klubu Przyjaciół Dunajca http://www.przyjacieledunajca.pl
honorowy rzecznik Stowarzyszenia Myślenice nad Rabą
pełnomocnik PZW Kraków ds. hydrotechnicznych
koordynator akcji http://www.stopprzegradzaniurzek.pl
Awatar użytkownika
Paweł Augustynek-Halny
Administrator
 
Posty: 15052
Dołączenie: 19 Sie 2006 11:25
Miejscowość: Kraków-Warszawa-Wieliczka-Gorce-Tatry

Re: Modernizacja przepławki na Stopniu Wodnym Włocławek

Postprzez upcham » 29 Sty 2013 13:01

No to mnie niemile zaskoczyłeś :(
A jeszcze półtora tygodnia temu gdy pisałem z osobą która jest członkiem zespołu przy MRiRW, to zakładał że modernizacja nie oznacza że pozostałe projekty udrażniające nie będą realizowane....
Michał Tabor
upcham
 
Posty: 6
Dołączenie: 27 Lis 2012 15:43

Re: Modernizacja przepławki na Stopniu Wodnym Włocławek

Postprzez Paweł Augustynek-Halny » 29 Sty 2013 15:50

upcham napisał(a):A jeszcze półtora tygodnia temu gdy pisałem z osobą która jest członkiem zespołu przy MRiRW, to zakładał że modernizacja nie oznacza że pozostałe projekty udrażniające nie będą realizowane....

Tak mówią, ale gdzie to ma odniesienie w dokumentach? Na chwilę obecną jest tylko projekt modernizacji istniejącej przepławki.
"szef" :) Przyjaciół Raby
rzecznik Klubu Przyjaciół Dunajca http://www.przyjacieledunajca.pl
honorowy rzecznik Stowarzyszenia Myślenice nad Rabą
pełnomocnik PZW Kraków ds. hydrotechnicznych
koordynator akcji http://www.stopprzegradzaniurzek.pl
Awatar użytkownika
Paweł Augustynek-Halny
Administrator
 
Posty: 15052
Dołączenie: 19 Sie 2006 11:25
Miejscowość: Kraków-Warszawa-Wieliczka-Gorce-Tatry


Powróć do Tematy hydrotechniczne

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość

cron